Nieuwsbrief juli 2018

Beste nieuwsbrieflezer, 

 
In deze nieuwsbrief van vindt u informatie over het nieuwe Strategische Voorraadbeleid, onze lopende projecten, de aankondiging van de verschijning van het INFOMagazine en de overgang naar een nieuw woonruimteverdeelsysteem.

 
Helft woningen aangepakt in de komende tien jaar 

Woningbedrijf Velsen heeft in kaart gebracht wat er nodig is om ook in de toekomst voldoende goede en betaalbare woningen te kunnen verhuren. En voor wie wij dat doen. De betaalbaarheid van onze woningen staat voorop. Wij richten ons op mensen met een inkomen tot € 36.789. Dat betekent dat wij geen nieuwe koopwoningen of vrije sectorhuurwoningen meer realiseren.
 
Verbeteren en verduurzamen
De voorraad woningen bestaat voor een groot deel uit oude portiekwoningen. In de komende tien jaar worden ongeveer 2.800 huurwoningen verbeterd en verduurzaamt. Dat is bijna de helft van het woningbezit. Waar nu nog maar 16% van de woningen een groen energielabel heeft zal dat over tien jaar zijn gestegen naar 61%. Daarnaast blijft het huidige gematigde huurbeleid in tact, zodat de huurwoningen beschikbaar blijven voor woningzoekenden met een inkomen tot € 36.789. De verkoop van sociale huurwoningen wordt vrijwel stopgezet zodat zoveel mogelijk woningen beschikbaar blijven. 

Welke woningen worden verbeterd?
Op dit moment kunnen de vijf eerste complexen worden genoemd die de komende jaren aangepakt worden. Dat zijn: Maasstraat/Ostadestraat, Gildenlaan, De Noostraat-Zuid, Vechtstraat/Scheldestraat en de Lange Nieuwstraat (huisnummers 12 t/m 178). Voor deze complexen is voldoende geld gereserveerd om plannen nader uit te werken en uiterlijk binnen vijf jaar te starten met de voorbereiding.
 
Uitvoeren wat is verteld
We gaan de komende vijf jaar nog meer projecten voorbereiden en uitvoeren. Wij informeren de bewoners van deze projecten als er meer duidelijk is. Ervaring heeft geleerd dat plannen door verschillende redenen kunnen worden uitgesteld. Dat zorgt voor teleurstelling en dat is vervelend voor alle betrokkenen.
 
  
Samenwerken
Bij de uitwerking en uitvoering van de plannen overlegt Woningbedrijf Velsen met de huurdersorganisatie en de gemeente Velsen. De verbetering van de woningvoorraad vraagt om voldoende capaciteit en middelen van betrokken partijen en een strakke stroomlijning van procedures. Door heldere afspraken te maken kan de komende jaren een forse verbeterslag van de woningvoorraad in Velsen worden gerealiseerd.

 
Projecten in uitvoer: De Noostraat 

Het grootste deel van de woingen aan De Noostraat-Noord zijn verhuurd. De laastste woningen in het tweede blok, komen na de bouwvak aan de beurt. De appartementen hebben nu tenminste EPA-label B en een ruimere buitenruimte. Alle appartementen zijn bedoeld voor de sociale verhuur. Bij toewijzing is er voorrang voor senioren voor de 3-kamerwoningen en voor gezinnen voor de 4-kamer woningen. Er komen in totaal 81 appartementen (4 x 2-kamer, 52 x 3-kamer en 25 x 4-kamer).

 
Projecten in uitvoer: Unic/IJkpunt

Net voor de bouwvak bereikt de bouw van Unic/IJkpunt het hoogste punt. Zoals het er nu uitziet starten we voor het einde van het jaar met de verhuur van de appartementen in eerste blok. Voor blok 2 en blok 3 wordt dat begin 2019. 
De toewijzing gaat volgens de regels van passend toewijzen en andere aanvullende voorwaarden die er zijn. Ook de inschrijfduur telt bij de woningtoewijzing.  
De koopwoningen in blok 4 zijn allemaal verkocht.

 
Infomagazine september 2018

Tussen 10 en 20 september ligt het INFOMagazine weer bij u in de brievenbus of valt hij op de mat. De vaste rubrieken zoals de Huurdersraad en onze projecten staan er natuurlijk weer in. Verder vindt u er een artikel over onze nieuwe sociaal wijkbeheerder Azam Kahn en twee verhalen van huurders die al heel lang 'bij ons' wonen. 
Op zoek
Wij zijn altijd op zoek naar verhalen. Dat mogen verhalen zijn over lieve buren, een actieve bewonerscommissie of omdat u al 50 jaar met plezier in uw woning woont. Maar het mogen ook verhalen zijn over onderwerpen waar we wat van kunnen leren. Bijvoorbeeld over een reparatieverzoek dat te lang duurde, of een brief die te moeilijk was, of als u iets niet op onze website kon vinden. U mag alles bij ons melden! Dat kan door ons algemene nummer te bellen (0255) 566 566 of te mailen naar info@wbvelsen.nl

 
Nieuw woonruimteverdeelsysteem

Er komt 1 digitaal loket voor (sociale) huurwoningen. Met ingang van 27 november 2018 bieden de corporaties in Beverwijk, Velsen en Zuid-Kennemerland (Brederode Wonen, De Key, Elan Wonen, Pré Wonen, Velison Wonen, Ymere, Woningbedrijf Velsen en Woonzorg Nederland) hun woningen aan via één website: www.mijnwoonservice.nl.
 
Het is nu al zo dat iedereen zelf kan kiezen in welke gemeente hij wil wonen. In de praktijk kan dat betekenen dat er meerdere inschrijvingen nodig zijn: één voor elke gemeente/regio. Voor woningzoekenden is dat onoverzichtelijk. Ook brengt het extra kosten met zich mee. Nu de corporaties kiezen voor één systeem, krijgen de woningzoekenden voor één bedrag toegang tot de huurwoningen in een veel groter gebied.
 
Verschillen per regio
De corporaties voegen de verschillende systemen samen. Daarom is de overgang niet voor elke woningzoekende gelijk. Voor de woningzoekenden die ingeschreven staan bij WonenInVelsen betekent het een overstap naar www.mijnwoonservice.nl. Zij worden in september persoonlijk geïnformeerd over welke stappen zij moeten zetten om met behoud van inschrijfduur over te gaan naar het nieuwe systeem. 
  
Uitzondering
De woningen van Woonopmaat worden niet via dit systeem aangeboden. Woonopmaat blijft voorlopig haar woningen aanbieden via haar eigen website via het nemen van opties.

Meer nieuws in september
Alle woningzoekenden die ingeschreven staan bij WonenInVelsen hebben medio juli een mail ontvangen waarin de verandering is aangekondigd. In september volgt een tweede mail waarin meer informatie staat. Daarin staat ook wat men moet doen om de inschrijving van WonenInVelsen over te zetten naar www.mijnwoonservice.nl.

 
Geef uw mening!

KWH is de organisatie die onderzoekt of u tevreden bent over ons en onze dienstverlening. Dat doen zij door u te bellen en/of een vragenlijst te sturen. Voor ons is dit cijfer van groot belang. Dat heeft twee redenen:
- Als wij weten waar u wel en niet tevreden over bent, dan kunnen wij daar iets aan doen.
- De cijfers worden ook gebruikt voor de Aedes benchmark. Dat is een verplicht onderzoek waar alle corporaties aan mee doen.
Wij vragen u dan ook of u alsublieft mee wilt doen als een van de medewerkers van KWH u hiervoor benaderd.

 
Meld u aan als Panellid

Vind u het interessant om uw mening te geven? En bent u nog geen lid van ons klantenpanel? U kunt zich nu aanmelden. Wij willen graag uw mening weten, die is erg belangrijk voor ons. Waarom? Omdat we onze dienstverlening nog beter kunnen aanpassen aan uw wensen! Aanmelden

 
Contact